Szent István Emlékév Székesfehérváron 1938-ban

„Tudja e városának minden fia, hogy Szent István lelke köztünk él s hogy e lelket hiven szolgálja. A kötelességteljesitésének büszke öntudatával fogadja ezért a nemzet ajándékát: Szent István szobrát, a nemzet követeit és teljes országgyűlését, az ide zarándokló testvéreit és idegen érdeklődőket…

…Hisszük, hogy a kilencszáz év multán kapott megerősítés még erősebb szárnyakat ad itt az alkotó léleknek, amelyért egy büszke városnak boldog lakossága mond majd hálát. A mult, jelen és jövő hármas ívü kapujának küszöbén alázattal és igaz szeretettel várunk minden magyart, hogy az 1938-ik évben az egész magyarsággal együtt ünnepelhessük a honalapító nagy fiának, Szent Istvánnak nemzetfentartó és alkotó szellemét.” (Szent Istvánt köszönti városa a Szent István évben. In Székes–Fejérvári Naptár 1938. évre, 62. évf., Székesfehérvár, 1937. 24. p.)

 

A 2013. évet Székesfehérvár városa Szent István halálának 975. évfordulója alkalmából Szent István Emlékévvé nyilvánította. Intézményünk Fejér megyei intézményként egy virtuális kiállítással emlékezik meg az ünnepi évről. Felelevenítjük, végigkísérjük az 1938. év, vagyis a 900. évforduló eseményeit a levéltárunkban őrzött dokumentumokból, sajtóból és fotókból válogatva kellemes, múltidéző „sétára” invitálva Önt.

Kiállításunkhoz az ünnepségek sorából négy eseményt választottunk ki. A vitézi avatás, a Szent Jobb Székesfehérvárra hozatala és az országgyűlés országos jelentőségű események voltak, de a tanügyi kiállítás is sok érdeklődőt vonzott a városba. Az ünnepi év tervezett eseményei sorában voltak olyanok, melyek nem valósultak meg. Az egyik ezek közül a műkincskiállítás volt, amelynek előkészületei során számos levélváltás történt, ezekből is bemutatunk néhányat.

 Felkérés

A Szent István Emlékév ünnepi eseményei 1938-ban

Szent István király halálának 900. évfordulóját nagyszabású programsorozattal ünnepelte Magyarország. Székesfehérvár, amely Budapest és Esztergom mellett a központi, országos rendezvények helyszíne is volt, számos eseménynek adott otthont.

 

1938. január 17-én került sor a Szent István évet megnyitó díszközgyűlésre.

1938. április 24-én tanácskozásra ült össze a Magyarországi Nőegyletek Országos Szövetsége.

1938. április 28. – május 10. között az óvónők kongresszusára és tanfolyamára került sor.

1938. május 1-jén a Testnevelési Tanárok Országos Szövetségének díszgyűlése, a Városi Mérnökök Országos Szövetségének látogatása és az országos Kisok-versenyek kerültek lebonyolításra.

1938. május 7-én a Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének díszgyűlése tartatott meg.

1938. május 8-án a tankerületi főigazgatók értekezletén kívül a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület díszgyűlése, Fejér megyei gyermekek hangversenye és ifjúsági sportversenyek kerültek lebonyolításra.

1938. május 9-én a középfokú iskolák igazgatóinak értekezlete zajlott.

1938. május 15-én a Magyar Statisztikai Társaság és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Statisztikai Társaság díszgyűlését tartották. Ugyanezen a napon rendezték meg az Éneklő Ifjúság hangversenyét a reálgimnázium (jelenleg Szent István Mezőgazdasági Középiskola) udvarán, az 1300 éneklő fehérvári diákot Bárdos Lajos vezényelte.

1938. május 19-én a török iga alóli felszabadulás 250. évfordulóját ünnepelte Székesfehérvár.

1938. május 22-én a Romkertben avatott fel Horthy Miklós kétezer vitézt. Az első felavatott vitéz Imrédy Béla volt. Az avatás után került sor a vitézi székház alapkőletételére. A kormányzóné főméltóságú asszony ünnepélyesen megnyitotta a tanügyi kiállítást.

1938. május 23-án tartották a tanítóképző intézeti tanárok országos díszgyűlését, valamint ezen a napon a reggeli órákban óriási tömeg üdvözölhette az Eucharisztikus Kongresszusra utazó Pacelli bíborost, a pápai legátust.

1938. május 30-án emelték ki Prohászka Ottokár püspök testét a Szent Háromság Kápolna kriptájából és sok ezer hívő kíséretében szállították át a Szent István Székesegyházban felállított ravatalára.

1938. június 1-jén érkezett Székesfehérvárra a Szent Jobbot szállító Aranyvonat. A Szent Jobbot kísérő tömeg délelőtt a Boldogasszony-téren szentmisén vett részt, majd a Romkertben felállított Szent István ereklyék előtt hódoló menetben tisztelegtek. 16 órakor került sor Prohászka Ottokár püspök hamvainak végső nyughelyére, a Prohászka Ottokár Emléktemplomba szállítására. 18 órakor a Szent Jobbot díszkíséret követte vissza a vasútállomáson várakozó Aranyvonatba.

1938. június 4-én két ünnepi díszgyűlést tartottak, az egyik a Népművelési Titkárok Országos Szövetségének, a másik a Fejérmegyei Általános Tanító Egyesületének díszgyűlése volt.

1938. június 4–18. között zajlottak a Nemzeti Művészeti Napok.

1938. június 5–6-án az országos levente sportversenyek kerültek megrendezésre.

1938. június 6-án, pünkösd hétfőjén leleplezték a polgári fiúiskolában gróf Klebersberg Kunó emléktábláját. Ugyanezen a napon zajlott az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület díszgyűlése.

1938. június 11-én a Magyar Cserkész Szövetség országos intézőbizottságának díszközgyűlése volt.

1938. június 12-én magyar–német sportversenyt rendeztek.

1938. június 15-én a Budapesti Hangversenyzenekar adott koncertet.

1938. június 18-án a Nemzeti Színház művészeinek előadását tekinthették meg az érdeklődők.  A Vörösmarty Színházban Bajor Gizi, Kiss Ferenc, Rajnay Gábor, Uray Tivadar szereplésével bemutatták Herczeg Ferenc: Kék róka című színművét.

1938. június 25–26-án tartották a XXV. Országos Magyar Dalosversenyt. A Magyar Országos Dalos Szövetség jubiláris díszközgyűlést tartott, majd egyházmegyei hangverseny, lampionos felvonulás volt a városban, szerenádok városszerte felhangzottak. A versenyre 166 dalegyesület, azaz több mint tízezer ember nevezett, akik négy különvonaton, menetrend szerinti vonatokon, autóbuszokon, a közeli megyebeliek lovas kocsikon érkeztek. A Jókai utcában, a Városi Zeneiskola földszintjén szervezőirodát állítottak fel, itt árusították a jegyeket is, 20 és 50 fillérért.

1938. július 1–3-ig nemzetközi teniszversenyeket rendeztek.

1938. július 21–25-ig országos bajnoki teniszversenyeket bonyolítottak le.

1938. július 17-én tartották a volt magyar királyi 17. honvéd- és népfelkelő ezredek országos ezred-találkozóját, és megtörtént a HONSZ (Hadirokkantak Országos Szövetsége) zászlóavatása.

1938. július 28–augusztus 9-ig a dunántúli bajnoki sakkversenyeket rendeztek.

1938. július 31-én ünnepi sakk kongresszus zajlódott Székesfehérváron.

1938. augusztus 7-én a Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetségének díszgyűlésére került sor.

1938. augusztus 13-án az árpádkori sírokban talált hamvakat helyezték el a Romkert kriptájában.

1938. augusztus 13–22-éig Kézműipari kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők.

1938. augusztus 17-én nyílott meg a Fejérmegyei Mezőgazdasági Kiállítás, Sztranyavszky Sándor földművelésügyi miniszter és gróf Teleki Mihály államtitkár jelenlétében.

1938. augusztus 18-án zajlott az országgyűlés két házának együttes ülése. Délután fél ötkor érkezett vonaton vitéz Imrédy Béla vezetésével az egész minisztérium, az országgyűlés képviselői, a felsőház tagjai. Horthy Miklós kormányzót és családját autó szállította a városháza udvarára. Az országgyűlés augusztus 20-át Szent István király emlékezetére nemzeti ünneppé nyilvánította. A kormányzó és az elöljárók megkoszorúzták a királysírokat, és leleplezték Sidló Ferenc szobrász alkotását, a Szent István lovas-szobrot.

1938. augusztus 20-án országos kerékpáros futárversenyt szerveztek.

1938. augusztus 21-én nemzetközi autós csillagtúrát bonyolítottak le.

1938. augusztus 23–24-én nyolcszáz résztvevővel vendéglős kongresszust tartottak.

1938. augusztus 27–28-án lengyel nap volt Székesfehérváron.

1938. szeptember 7-én a Magyar Városok Országos Szövetségének díszközgyűlése zajlott.

1938. szeptember 8-án a TÉBE (Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete) díszülése és alapkőletételi ünnepsége hozta Székesfehérvárra a pénzvilág vezető szereplőit.

1938. szeptember 11-én a nemzetközi ügyvéd-szövetség tagjai tettek látogatást városunkban.

1938. szeptember 25-én a Magyar Cukrászok és Mézeskalácsosok Országos Szövetségének díszgyűlése volt.

1938. szeptember 18-án a Ciszterci Diákok Szövetsége hódolt ünnepi díszgyűlésen Szent István emléke előtt.

1938. szeptember 19-én a Katolikus Tanítók Országos Szövetségének díszközgyűlése zajlott, melyen Shvoy püspök beszéde közben váratlanul megjelent Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi miniszter, Hóman Bálint társaságában.

1938. szeptember 25-én országos bírói és ügyészi kongresszust tartottak.

1938. október 23-án a Foederatio Emericana, dísznagykáptalant tartott városunkban, amelyen József kir. herceggel az élén a Corporatiok vezetői nagy számban jelentek meg.

1938. november 26. – december 4-ig tartott az Országos Magyar Iparművészeti Társulat iparművészeti, háziipari és népművészeti kiállítása.

1938. december 29-én a Szent István emlékév lezáró eseményeként ünnepi közgyűlést tartottak.    

Források:

FML IV. 401. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai 1872-1950, 6. d., 60. d.

FML XV. 26. Iskolai értesítők gyűjteménye, Ferenc József Nőnevelő Intézet római katolikus elemi, polgári- és nőipariskolájának értesítője 1937-1938. évről, 10.d.

Vitéz Szarka Géza dr.: Székesfehérvár ünnepi éve 1938

Székes–Fejérvári Naptár 1938. évre, 62. évf., Székesfehérvár, 1937.