1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1 (kivonat)

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

24. § (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási
évét követő harminc év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a halálozás éve nem ismert, az
érintett születésétől számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag
keletkezésétől számított hatvan év.
(2) A védelmi idő lejárta előtt is kutatható az (1) bekezdésben meghatározott levéltári anyag, ha
a) a kutatás — a kérelmező költségére — anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy
b) a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató kérésére
hozzájárult, vagy
c) a kutatásra tudományos célból van szükség — feltéve, hogy a 22. §-a (1) bekezdésében meghatározott
harminc, illetőleg tizenöt év már eltelt — és a kutató a (3) és (4) bekezdésben meghatározott
követelményeknek eleget tesz.
(3) A közlevéltár a (2) bekezdés c) pontja szerinti tudományos célú kutatást akkor köteles engedélyezni, ha a
kutató csatolja a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szervnek — a kutató
részletes kutatási terve alapján megadott — támogató állásfoglalását.
(4) A kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat az
Avtv. 32. §-ában meghatározott módon kezeli és használja fel, továbbá az írásos nyilatkozatban meg kell
jelölnie az adatkezelés helyét.
(5)2 A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hozzájárulás megadásakor írásban nyilatkozni kell a kutató által
megismert személyes adat – kutatás célja szerinti – felhasználásának elfogadásáról, valamint a személyes adatot
tartalmazó iratok másolhatóságáról.
(6) A kutató a (2) bekezdés c) pontja alapján végzett tudományos célú kutatás során feltárt személyes adatot
tartalmazó iratról az (1) bekezdésben meghatározott védelmi idő lejárta előtt is készíttethet nem anonimizált
másolatot.
24/A. § 3 (1) A személyes adatok azonos védelmét biztosító ország kutatója számára tudományos célból, a 24. § (1)
bekezdésében meghatározott védelmi idő lejárta előtt is engedélyezhető a személyes adatot tartalmazó levéltári
anyag kutatása, feltéve, hogy a 22. § (1) bekezdésében meghatározott 30, illetőleg 15 év már eltelt. A kutatás akkor
engedélyezhető, ha
a) a személyes adatok azonos védelmét az adott országot illetően az igazságügy-miniszter az adatvédelmi biztossal
egyetértésben megállapítja,
b) a kutató bemutatja a Magyar Tudományos Akadémia kutatási téma szerint illetékes bizottságának vagy
intézetének – a kutató részletes kutatási terve alapján megadott – támogató állásfoglalását és írásos nyilatkozatban
vállalja, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat országa adatvédelmi szabályai szerint kezeli és
használja fel.
(2) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett kutatás során feltárt iratok másolhatóságát illetően a 24. § (6)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3)4 A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy személyes adatot – ideértve a különleges adatot is – tartalmazó
levéltári anyag másolatának, a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatása céljából,
külföldi tudományos intézmény részére, a 24. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi idő lejárta előtt történő
átadása tárgyában adatvédelmi szerződést kössön.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatvédelmi szerződésen alapuló adattovábbítást – a 24. § (1) bekezdésében
foglalt védelmi idő lejártáig – az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója
megtilthatja. A tiltakozási jog gyakorlásával kapcsolatos eljárás szabályait a művelődési és közoktatási miniszter
állapítja meg.5
1 A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. június 30.
2 A 24. § (5) és (6) bekezdését az 1997: CXL. törvény 102. §-ának (6) bekezdése iktatta a szövegbe.
3 A 24/A. §-t az 1997: CXL. törvény 102. §-ának (7) bekezdése iktatta a szövegbe.
4 A 24/A. § (3) bekezdése a 2001: LXIV. törvény 95. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
5 Lásd a 4/2002. (II. 15.) NKÖM rendeletet.