1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról {Avtv.}1 (kivonat)

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

2. § E törvény alkalmazása során
1. személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható
adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
2. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más meggyőződésre,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó
személyes adatok;
3.2 közérdekű adat: ()
4.3 a) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása,
feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az
adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
b) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
5. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
6. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
7. 4a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az
adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati
rendelet határozza meg;
b) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
32. § (1) Tudományos kutatás céljára felvett vagy tárolt személyes adat csak tudományos kutatás céljára használható
fel.
(2) A személyes adatot — mihelyt a kutatási cél megengedi — anonimizálni kell. Addig is külön kell tárolni azokat
az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az
adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az kutatás céljára szükséges.
(3) A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha
a) az érintett abba beleegyezett, vagy
b) az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges.
1 A törvényt az Országgyűlés az 1992. október 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja 1992. november 17.
2 A 2. § 3. pontja az 1995: LXVI. törvény 36. §-ának 2. pontjával megállapított szöveg.
3 A 2. § 4. pontja az 1999: LXXII. törvény 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.
4 A 2. § 7. pontja az 1999: LXXII. törvény 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.