Általános tájékoztató családtörténeti kutatáshoz

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

A Fejér Megyei Levéltár kutatószolgálatát felkereső kutatók jelentős hányada foglalkozik családtörténeti
feltárással. Tájékoztatónkkal segítséget szeretnénk nyújtani a már gyakorlott, valamint a genealógiai
kutatómunkában kevésbé járatos kutatók részére, kutatómunkájuk tervezéséhez, megkezdéséhez. A
kutatótevékenységet a Fejér Megyei Levéltár kutatási és kutatószolgálati szabályzata a hatályos levéltári- és
adatvédelmi törvények értelmében szabályozza. Intézményünk munkatársai nem folytatnak megrendelésre
kutatómunkát, csak konkrét adatra vonatkozó adatszolgáltatást.  A kutatótermi
felügyelő ésszerű kereteken belül támogatást nyújthat, a munka végzéséhez szükséges segítséget megadja.
A családtörténeti kutatásoknál nélkülözhetetlen forrásegyüttes az anyakönyvek sorozata. A Fejér Megyei
Levéltár őrizetében 1817-től kezdődően 1895. szeptember 30-ig találhatók anyakönyvi másodpéldányok
településenként, felekezeti bontásban, de az 1817 és 1827 közötti időszakban a bejegyzések rendkívül hiányosak.
Az 1827. évi XXIII. törvénycikk rendelte el a felekezeti anyakönyvek két példányban történő vezetését, a
másodpéldányok őrzésére a törvényhatóságok levéltárait jelölve meg. Az ezt megelőző időszak matrikulái a helyi
plébániákon, lelkészi hivatalokban, valamint egyházi levéltárakban eredetiben, vagy a Magyar Országos Levéltár
X-szekciójában mikrofilmmásolatban kutathatóak. A római katolikus és a református felekezeteken kívül
levéltárunkban rendkívül szórványosan megtalálhatók még evangélikus, görögkeleti, unitárius, izraelita és görög
katolikus felekezeti anyakönyvek is. Az 1894. évi XXXIII. törvénycikk 1895. október 1-jei hatállyal bevezette az
állami anyakönyvezést, a másodpéldányok 1980. évvel bezárólag kerültek levéltárunkba, településenként, születési,
házassági és halotti anyakönyvi bontásban. A születési anyakönyvek a bejegyzés keletkezésétől számított 90, a
házassági anyakönyvek 60, a halotti anyakönyvek 30 év múltán válnak kutathatóvá. Anyakönyvi kutatás
megkezdéséhez feltétlenül szükséges a település, az évszám, a felekezet (felekezeti anyakönyvek esetében),
valamint az „anyakönyvi esemény” ismerete. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb pontos adattal a
nagyobb települések, városok esetében kell rendelkezni, mivel itt az éves bejegyzések száma is jelentősebb. Ezzel
ellentétben egy kisebb településnél sokszor több év anyakönyvi bejegyzései is egy kötetben találhatóak, így
viszonylag rövidebb idő alatt, például pontatlanabb időbehatárolással is eredményesen kutathatnak.
Az anyakönyvi adatok nyomán kirajzolódó leszármazási táblán szereplő egy-egy felmenő életútjáról,
vagyoni helyzetéről is szerezhetünk kiegészítő adatokat. Levéltárunkban megtalálható összeírások, például dicális
és rovásadó-, nem nemesi-, nemesi összeírások, továbbá nemességi iratok (Acta familiarum nobilium) alapján akár
korábbi, XVIII. századi adatokra bukkanhatnak. Szerencsés esetben a XIII. Családok és a XIV. Személyek
fondfőcsoport iratanyaga, valamint intézményünk szakkönyvtárának könyvészeti állománya és kézirattára is
segítheti a feltáró munkát.